Yoga and Eating Disorders

Common Yoga Poses

Mountain Pose
Mountain Pose
Lotus Pose
Lotus Pose
Eka Pada Koundinyasana
Eka Pada Koundinyasana
Crow Pose
Crow Pose
Child's Pose
Child's Pose
Head Stand Pose b
Head Stand Pose b
Head Stand Pose a
Head Stand Pose a
King Pigeon Pose b
King Pigeon Pose b
King Pigeon Pose a
King Pigeon Pose a
Plank PoseKing Pigeon Pose a
Plank PoseKing Pigeon Pose a
Tree Pose a
Tree Pose a
Upward Facing Dog
Upward Facing Dog
Tree Pose b
Tree Pose b
Warrior 3b
Warrior 3b
Wheel Pose
Wheel Pose
Warrior 1
Warrior 1
Warrior 2
Warrior 2
Warrior 3a
Warrior 3a